O djelatniku

doc. dr. sc. Ivana Lalli-Paćelat

Zvanje: docent

Funkcija: Voditeljica bilateralnog projekta između Hrvatske i Slovenije, Voditeljica Regionalnog aktiva HDPL-a

Lokacija:
28/1 I. M. Ronjgova 1
Konzultacije:

U  rujnu će se konzultacije održavati prema sljedećem rasporedu (uz prethodnu najavu e-mailom):

Ponedjeljkom od 13-14h (28/1)

U ponedjeljak, 9. rujna, zbog službenog puta konzultacije se neće održati.

Telefon:
+385 52 377 526
URL službenih stranica na Webu:
Katedra/služba :
Katedra za talijanski jezik
Godina diplomiranja:
2004
Godina doktoriranja:
2014
Na katedri od:
2008

Nastava

Životopis

Ivana Lalli Paćelat (1979) diplomirala je 2004. njemački jezik i književnost i talijanski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Na istome je fakultetu 2014. godine obranila je doktorski rad pod nazivom Analiza zakonodavnopravnoga stila hrvatskoga i talijanskoga jezika: unutarjezična, međujezična i prijevodna perspektiva pod mentorstvom prof. dr. sc. Marka Tadića i prof. dr. sc. Masline Ljubičić.        

2015. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene suradnice na području humanističkih znanosti – polje filologije. Od 2008. zaposlena je kao znanstvena novakinja na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, na projektu MZOS Interkulturalni pristup jezičnim, književnim i didaktičkim sadržajima. Od 2014. zaposlena je na radno mjesto poslijedoktorand – viši asistent, a od 2017. na radno mjesto docent. Od 2002. do 2008. radila je kao nastavnica obaju jezika na svim obrazovnim razinama.

Koautorica je preddiplomskoga studijskog programa Jezična i interkulturna medijacija. Od 2009. do 2015. bila je članica Odjela u Odboru za nastavu i studente, a od 2016. članica je Odbora za znanstveni i umjetnički rad Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Od 2014. godine članica je radne skupine Osservatorio dellʼitaliano istituzionale fuori dʼItalia (OIIFI) u sklopu Mreže za izvrsnost talijanskoga institucionalnog jezika (Rete REI) pri Europskoj komisiji. Od 2016.do 2018. bila je aktivna članica Bilingualism Matters@Rijeka. Od 2018. voditeljica je međunarodnog znanstvenog bilateralnog projekta između Hrvatske i Slovenije pod nazivom Službena dvojezičnost u slovenskoj i hrvatskoj Istri: primjer prevođenja administrativnih tekstova.  Od 2016. voditeljica je Regionalnog aktiva Pula Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL).

Znanstveno se i stručno usavršavala na ljetnim školama u zemlji i inozemstvu, mnogobrojnim seminarima i radionicama s područja opće i korpusne lingvistike, prevođenja te metodike nastave stranoga jezika (npr. Zagreb 2017, Lancaster 2013, Trst 2012, Dubrovnik 2012, Venezia 2009, Perugia 2004, Gemona 2002 i dr.)

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Uredničke knjige
 

1. Studio sull'immaginario italiano. Una prospettiva interdisciplinare. / Moscarda Mirković, Eliana; Lalli Paćelat, Ivana; Habrle, Tanja (ur.).
Asti : Prospero Editore, 2019 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Blagus, Monika; Lalli Paćelat, Ivana.
Sprecherwechsel beim Instant Messaging // Discourse and Dialogue - Diskurs und Dialog / Karabalić, Vladimir ; Aleksa Varga, Melita ; Pon, Leonard (ur.).
Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2012.. Str. 59-72.

2. Štokovac, Tarita; Lalli Paćelat, Ivana.
La competenza interculturale degli studenti di lingua e cultura italiana: il ruolo del contesto di appartenenza // Studi interculturali - Interferenze linguistiche, didattiche e culturali nel territorio istroquarnerino / Scotti Jurić, Rita ; Štokovac, Tarita (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Odjel za studij na talijanskom jeziku, 2011. Str. 81-108.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Lalli Paćelat, Ivana; Maras, Petra.
GLI STRUMENTI DI TRADUZIONE E LE RISORSE LINGUISTICHE NELLE TRADUZIONI DAL CROATO ALL’ITALIANO E DALL’ITALIANO AL CROATO. // Studia Polensia. 7 (2018) , 1; 5-28 (pregledni rad, znanstveni).

2. Jelaska, Zrinka; Lalli Paćelat, Ivana.
Zatvornički sljedovi unutar sloga i preko granice sloga: moguće poteškoće izvornih govornika talijanskoga jezika u učenju hrvatskoga jezika. // Jezikoslovlje. 15 (2014) , 1; 67-89 (članak, znanstveni).

3. Lalli Paćelat, Ivana.
L’italiano adattato all’amministrazione croata: problemi e prospettive del bilinguismo amministrativo nella Regione Istriana.. // Italica Belgradensia. 1 (2013) ; 148-161 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Lalli Paćelat, Ivana.
Priprema usporedivih korpusa za usporedbu // Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities / Erjavec, Tomaž, Fišer, Darja (ur.).
Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani / Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2016. 111-120 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Scotti Jurić, Rita; Lalli Paćelat, Ivana.
Didattiche implicite ed esplicite tra apprendimento e acquisizione // Zbornik druge međunarodne konferencije: Jezici i kulture u vremenu i prostoru.
Novi Sad, 2013. 461-493 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Scotti Jurić, Rita; Lalli Paćelat, Ivana.
Atteggiamenti linguistici e interculturali degli insegnanti nell'insegnamento della lingua // Problematiche e prospettive della lingua e della cultura italiana in una societa' in trasformazione. / Šuran, Fulvio ; Deghenghi Olujić, Elis ; Scotti Jurić, Rita (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za studij na talijanskom jeziku, 2010. 29-40 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Scotti Jurić, Rita; Lalli Paćelat, Ivana.
Approccio interculturale allo studio del plurilinguismo in Istria // Plurilinguisme, Diversité, Citoyenneté / Pasho, Saverina ; Lama (Ndoci), Irena (ur.).
Tirana : Shtëpia Botuese “ albPAPER", 2008. 5-17 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Lalli Paćelat, Ivana; Brkić Bakarić, Marija; Matticchio, Isabella.
Razvoj prijevodnih tehnologija kao potpora službenoj dvojezičnosti u Istarskoj županiji – početni koraci // E-rječnici i e-leksikografija. Knjižica sažetaka // E- dictionaries and E-lexicography. Book of abstracts / Hudeček, Lana ; Mihaljević, Milica ; Brač, Ivana (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2019. 87-88 (predavanje,sažetak).

2. Lalli Paćelat, Ivana; Brkić Bakarić, Marija; Vičić, Jernej; Matticchio, Isabella; Grčić Simeunović, Larisa; Kovačić, Vinko; Paolucci, Sandro; Lenassi, Nives.
Službena dvojezičnost u slovenskoj i hrvatskoj Istri: primjer prevođenja administrativnih tekstova // ZNAČENJE U JEZIKU – OD INDIVIDUALNOGA DO KOLEKTIVNOGA. Knjiga sažetaka // MEANING IN LANGUAGE – FROM INDIVIDUAL TO COLLECTIVE. Book of Abstracts / Matešić, M. ; Nigoević, Magdalena (ur.).
Srednja Europa, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2019. 53-53 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Lalli Paćelat, Ivana.
Razvoj dječjeg jezika, jezične svjesnosti i stava o jeziku u prve tri godine života – primjer hrvatsko-talijanskog dvojezičnog djeteta // PERSPECTIVES ON LINGUISTIC DIVERSITY International Linguistics Conference June 8 - 10, 2018 Faculty of Humanities and Social Sciences University of Rijeka PERSPEKTIVE JEZIČNE RAZNOLIKOSTI.
Rijeka : Centar za jezična istraživanja, Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, 2018. 102-105 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Lalli Paćelat, Ivana; Kompara, Mojca.
Utjecaj gramatičkoga roda u kategoriziranju izvanjezične stvarnosti kod dvojezičnih govornika – primjer hrvatsko-talijanskih, slovensko-talijanskih i talijansko-slovenskih dvojezičnih govornika // JEZIK I UM LANGUAGE AND MIND Knjiga sažetaka Book of Abstracts / Stolac, Diana ; Nigoević, Magdalena (ur.).
Zagreb : Srednja Europa, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2018. 82-84 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Lalli Paćelat, Ivana.
Prijevodne univerzalije – primjer hrvatskih i talijanskih prijevoda // JEZIK I NJEGOVI UČINCI / LANGUAGE AND ITS EFFECTS - Knjižica sažetaka / Book of Abstracts / Stolac, Diana, Vlastelić, Anastazija (ur.).
Zagreb : Srednja Europa, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2017. 54-54 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

6. Lalli Paćelat, Ivana; Kompara, Mojca.
Impiego diretto dei corpora nell’insegnamento delle lingue e della traduzione // Convegno Scientifico Internazionale IMMAGINI E IMMAGINARI DELLA CULTURA ITALIANA in occasione del 40° anniversario degli Studi di Italianistica a Pola Međunarodni znanstveni skup PRIKAZI I IMAGINARIJI TALIJANSKE KULTURE povodom 40. godišnjice studija talijanistike u Puli / Moscarda Mirković, Eliana (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Odsjek za talijanske studije, 2017. 69-69 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Lalli Paćelat, Ivana.
Korpusno-kontrastivni pristup u analizi funkcionalnih stilova i prijevoda // JEZIK KAO PREDMET PROUČAVANJA I JEZIK KAO PREDMET POUČAVANJA LANGUAGE IN RESEARCH AND TEACHING / Stolac, Diana / Vlastelić, Anastazija (ur.).
Rijeka : Srednja Europa Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2016. 43-44 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Lalli Paćelat, Ivana.
Službena dvojezičnost u Istarskoj županiji: prijevodna perspektiva // Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja / Cergol Kovačević, Kristina ; Udier, Sanda Lucija (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Srednja Europa, 2014. 54-55 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Lalli Paćelat, Ivana; Ljubičić, Maslina.
Korpusnolingvistički pogled na hrvatski jezik iz kontrastivne perspektive // Peti međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik V. HIDIS Knjiga sažetaka / Novak Milić, Jasna ; Bošnjak, Marija (ur.).
Zagreb, 2014. 24-24 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Lalli Paćelat, Ivana; Tadić, Marko.
Legislative register analysis of Croatian and Italian: intralingual, interlingual and translational perspectives // Using Corpora in Contrastive and Translation Studies.
Lancaster, Velika Britanija : UCREL, Lancaster University, 2014. 37-39 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Ljubičić, Maslina; Tadić, Marko; Lalli Paćelat, Ivana.
Hrvatske glagolske imenice i njihove istovrijednice u talijanskome jeziku – korpusna analiza // Riječki filološki dani - Knjižica sažetaka / Banov, Estela (ur.).
Filozofski fakultet u Rijeci, 2014. 56-57 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Jelaska, Zrinka; Lalli Paćelat, Ivana.
Zatvornički sljedovi unutar sloga i preko granice sloga: moguće poteškoće izvornih govornika talijanskoga jezika u učenju hrvatskoga jezika // Knjiga sažetaka Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof.dr. Žarka Muljačića (1922.-2009.) / Peša Matracki, Ivica ; Ljubičić, Maslina ; Kovačić, Vinko (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - FF- press, 2012. 54-54 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

13. Lalli Paćelat, Ivana.
Odnos izvornika i prijevoda u istraživanju obilježja pravnog registra hrvatskog i talijanskog jezika // Jezik kao informacija - Language as Information / Peti-Stantić, Anita ; Stanojević, Mateusz-Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku Srednja Europa, 2012. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

14. Lalli Paćelat, Ivana; Scotti Jurić, Rita.
L'italiano adattato all'amministrazione croata: problemi interculturali e prospettive del bilinguismo amministrativo nella Regione Istriana // Oltre i confini. Aspetti transregionali e interculturali dell'italiano / Vučo, Julijana ; Milinković, Snežana (ur.).
Beograd : Filološki fakultet Univerziteta, Belpak, 2012. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

15. Scotti Jurić, Rita; Lalli Paćelat, Ivana.
Competenza comunicativa plurilingue e interculturale tra apprendimento e acquisizione // Jezici i kulture u vremenu i prostoru 2.
Novi Sad : Filozofski fakultet Novi Sad, 2012. 78-78 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

16. Scotti Jurić, Rita; Štokovac, Tarita; Lalli Paćelat, Ivana.
Awareness of Cultural Connotation of Words in Learners of Italian as L2: Semantic Approach // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

17. Lalli Paćelat, Ivana.
Dvojezičnost i jezična relativnost: uloga gramatičkog roda u poimanju izvanjezične stvarnosti kod hrvatsko-talijanskih dvojezičnih govornika // / Karabalić, Vladimir ; Aleksa Varga, Melita ; Pon, Leonard (ur.).
Osijek : Hrvatsko društvo za primjenjenu lingvistiku i Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

18. Blagus, Monika; Lalli Paćelat, Ivana.
Izmjena sugovornika u računalno posredovanom razgovoru (chatu) // Proučavanja diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene / Karabalić, Vladimir ; Aleksa Varga, Melita (ur.).
Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku / Filozofski fakultet Osijek, 2010. 31-32 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Lalli Paćelat, Ivana.
Il bilinguismo amministrativo nella Regione Istriana – problematiche traduttive // L'italiano oltre confine. Lingua istituzionale e di comunicazione in altri Paesi europei.
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Lalli Paćelat, Ivana.
Analiza zakonodavnopravnoga stila hrvatskoga i talijanskoga jezika: unutarjezična, međujezična i prijevodna perspektiva / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, 20.05. 2014., 271 str. Voditelj: Tadić, Marko ; Ljubičić, Maslina.
 
  Druge vrste radova
 

1. Lalli Paćelat, Ivana.
Primjer primjene korpusa u nastavi jezika, 2017. (popularan rad).

2. Lalli Paćelat, Ivana.
Korpusi u učenju i poučavanju jezika, 2016. (popularan rad).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Natali Končurat.
Primjena korpusa u učenju talijanskog jezika / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 04.09. 2018, 31 str. Voditelj: Ivana Lalli Paćelat.

2. Petra, Maras.
Uporaba prevoditeljskih alata i resursa u prevođenju s hrvatskog na talijanski i s talijanskog na hrvatski / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, 04.09. 2018, 30 str. Voditelj: Ivana Lalli Paćelat.
 

Izabrane publikacije

L’italiano adattato all’amministrazione croata: problemi e prospettive del bilinguismo amministrativo nella Regione Istriana. U Italica Belgradensia, Atti del Convegno Internazionale Oltre i confini: aspetti transregionali e interculturali dell’italiano, Vučo, Julijana; Milinković, Snežana (ur.). Beograd: Filološki fakultet Univerziteta, Belpak Italica Belgradensia. 1/2013, 2013., str. 148–161. 

Priprema usporedivih korpusa za usporedbu. U Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities / Erjavec, Tomaž, Fišer, Darja (ur.). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani / Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2016. str. 111-120.

Zatvornički sljedovi unutar sloga i preko granice sloga: moguće poteškoće izvornih govornika talijanskoga jezika u učenju hrvatskoga jezika. Jezikoslovlje, 15, 1, 2014., str. 67–89 (u koautorstvu sa Zrinkom Jelaska).

Legislative register analysis of Croatian and Italian: intralingual, interlingual and translational perspectives. Proceedings of the Conference Using Corpora in Contrastive and Translation Studies (UCCTS-4), Lancaster (UK), 24. – 26. srpnja 2014., Lancaster University, 2014, str. 37-39 (u koautorstvu s Markom Tadićem).

Razvoj dječjeg jezika, jezične svjesnosti i stava o jeziku u prve tri godine života – primjer hrvatsko-talijanskog dvojezičnog djeteta // PERSPECTIVES ON LINGUISTIC DIVERSITY International Linguistics Conference June 8 - 10, 2018, Filozofski fakultet u Rijeci, 2018., str. 102-105.

 

Izabrani projekti

Službena dvojezičnost u slovenskoj i hrvatskoj Istri - primjer prevođenja administrativnih tekstova; Međunarodni znanstveno-istraživački projekt u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Republike Slovenije (2018.-2019.). Voditeljice: doc. dr. sc. Ivana Lalli Paćelat (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli) i doc. dr. sc. Mojca Kompara (Sveučilište u Kopru)

Archivio per la memoria linguistica dell'Istria, međunarodni znanstveno-istraživački projekt (2018.-2020.). Voditelji: doc. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli) i prof. dr. sc. Franco Crevatin (u miru) (Narodno sveučilište u Trstu)

Interkulturni pristup jezičnim, književnim i didaktičkim sadržajima; Znanstveno-istraživački projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (2008.-2014.). Voditeljica: Prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)

Povijest zaposlenja

  • od 2017. docent na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
  • od 2015. znanstveni suradnik na Odjelu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
  • od 2014. znanstveni novak - poslijedoktorand na Odjelu za studije na talijanskom jeziku
  • od 2008.- 2014. znanstveni novak i asistent na Odjelu za studije na talijanskom jeziku
  • od  2005. stalni sudski tumač za talijanski i njemački jezik;
  • 2005. – 2008. voditelj Akademije za strane jezike; voditelj stručnih studija logistike i turističkog menadžmenta, F+U Akademija Heidelberg (predstavnik Berufsakademie Nordhessen i F&U) i WIFI Hrvatska (predstavnik Wirtschaftsförderungsinstitut Österreich);
  • 2002. – 2005. nastavnik njemačkog jezika, Srednja škola „Mate Balota“, Poreč; Osnovna škola „Centar“, Pula; nastavnik talijanskog i njemačkog jezika, Škola za strane jezike „Triangolo“, Pula; nastavnik talijanskog jezika, Škola za strane jezike Studentskog centra, Zagreb, Škola za strane jezike „Izvor“, Zagreb.