Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Diplomski sveučilišni studij Kultura i turizam

Diplomski studij traje dvije godine ili ukupno 4 semestra. Završetkom studija student stječe ukupno 120 ECTS bodova i akademski naziv magistra kulture i turizma.

Diplomski studij omogućuje stjecanje kompetencija potrebnih za:

 • obavljanje složenijih poslova u interdisciplinarnom području kulture i turizma, 
 • za rad u interkulturalnom i dinamičnom okruženju, 
 • analiziranje turističkog tržišta,
 • planiranje i predviđanje turističkih tijekova  i  trendova u  međunarodnom  turizmu, utjecaja  međunarodnog   okruženja   na  okruženje,   ulogama   međunarodnih institucija i vlada zemalja kao pomoć u uklanjanju barijera u globalnom turizmu,
 • kritičko promišljanje i rad na projektima u kulturi i turizmu,
 • provođenje istraživanja makro i mikrookruženja u svrhu održive valorizacije kulturne baštine u turističke svrhe i donošenje ispravnih poslovnih odluka,
 • društveno-odgovornu valorizaciju kulturne baštine,
 • razumijevanje složenosti upravljanja kulturnom baštinom,
 • razumijevanje urbanih  fenomena  i kulturnih i kreativnih industrija,
 • razumijevanje specijaliziranog hotelijerstva kulturnog turizma i strateškog marketinga specijaliziranog hotelijerstva kulturnog turizma,
 • implementaciju društveno-odgovornih aktivnosti u poslovne strategije organizacija kulture i turizma, 
 • razumijevanje procesa formuliranja i implementacije strategija u organizacije kulture i turizma, 
 • rad na izradi strateških dokumenata razvoja kulture i turizma, 
 • rad na izradi komunikacijske strategije u organizacijama kulture i turizma, 
 • izradu planova u organizacijama kulture i turizma,
 • uspješno upravljanje komunikacijskim procesom uporabom suvremenih informacijsko-komunikacijskih rješenja, 
 • osmišljavanje i realizaciju kulturnih ruta i itinerara,
 • upravljanje posjetiteljima kulturnih atrakcija,
 • vrednovanje složenosti nacionalnog turističkog razvoja i posljedica razvoja na prostor velikih turističkih regija, mikroregija i turističkih mjesta uvažavajući obilježja kulturnog krajolika,
 • usvajanje i razvijanje jezičnih kompetencija potrebnih za rad u međunarodnom okruženju na razini B2, B2+ prema C1,
 • razumijevanje odnosa jezika i kulture,
 • razumijevanje potencijala jezika kao turističkog proizvoda i 
 • stjecanje funkcionalne komunikacijske kompetencije, interkulturalne i tekstualno-metodičke kompetencije.

Završetkom studija, magistri kulture i turizma mogu se zaposliti u javnom, privatnom i civilnom sektoru na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, u raznim ustanovama i organizacijama u kulturi i turizmu, poput savjetodavnih i razvojnih turističkih agencija, muzejima,  destinacijskih menadžment kompanija (DMK), agencija, udruga i zaklada u kulturi, turističkih zajednica odnosno destinacijskih menadžment organizacija (DMO), zatim na raznim složenijim poslovima u suvremenom hotelijerstvu kulturnog turizma i u turističkom posredništvu. Završetkom studija prvostupnici mogu postati kreativni poduzetnici u sektoru kulture i turizma.