O djelatniku

Sunčana Tuksar, v. pred.

Zvanje: viši predavač

Lokacija:
br. 12
Konzultacije:

Konzultacije utorkom 17:00 - 19:00 održavat će se tijekom listopada i studenog uz prethodnu najavu putem e-maila: stuksar@unipu.hr. Konzultacije su iz kolegija Engleski jezik za redovne i izvanredne studente, kao i za studentsko savjetovanje za treću godinu Preddiplomskoga studija. Promjene će biti ažurirane na stranicama e-učenja i na webu. Studenti koji ne mogu doći u ovome terminu prve i osnovne informacije o obavezama kolegija pronaći će na sranicama e-učenja u silabusima.