O djelatniku

doc. dr. sc. Tijana Vukić

Zvanje: docent

Funkcija: predsjednica Odbora za komunikacije FITIKS-a

Lokacija:
Kabinet 10, Preradovićeva 1/1
Konzultacije:

U zimskom semestru ak. g. 2018./19. utorkom od 11.00 do 12.00. 

Izvanredni studenti prema prethodnom dogovoru putem e-maila.

ERASMUS studenti četvrtkom u 12.00

Svakodnevno e-mailom.

Telefon:
+385 52 377 040
Telefon kućni:
240
URL službenih stranica na Webu:
Katedra/služba :
Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođena sam u Puli 1976. godine, gdje sam završila osnovnu školu i gimnaziju. Tijekom tog sam se razdoblja bavila plesom i plesnom edukacijom. 

Diplomirala sam kroatistiku na Filozofskom fakultetu te studirala paralelni studij Novinarstvo na Fakultetu za političke znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala sam u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kultura i turizam, smjer Novinarstvo i odnosi s javnošću Sveučilišta u Zadru. 

Osim u visokome školstvu, radila sam kao novinarka i urednica za što sam se redovito stručno obrazovala. 

U slobodno se vrijeme bavim književnošću i konferansijerstvom. Volontiram kad god mi se ukaže prilika. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Vukić, Tijana.
Od novinara do novinarstva - Studija novinarskih vještina .
Pula-Zagreb : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli ; Golden marketing - Tehnička knjiga, 2017 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Vukić, Tijana.
Socio-humanistic Qualities of Journalistic Abilities in the Croatian Academic Journalism Education // Socio-humanistic Determinants of Education: Language, Art and Cultural Heritage / Gortan-Carlin, Ivana Paula ; Rotar, Aleksandra ; Lazarić, Lorena (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2018. Str. 59-95.

2. Bileta, Andrea; Zuliani, Đeni; Vukić, Tijana.
Akcijsko istraživanje utjecaja medija na socijalne vještine djece predškolskog uzrasta // Perspectives of Education for Development in the Context of Active Citizenship / Tatković, Nevenka i Diković, Marina (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2016. Str. 25-47.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Vukić, Tijana.
Stjecanje predškolskih medijskih kompetencija iz komunikološke perspektive. // Medijski dijalozi. 8 (2015) , 22; 261-291 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

2. Vukić, Tijana; Youens, Iva.
Televizijski program kao nastavno sredstvo u stjecanju osnovnoškolskih medijskih kompetencija. // Medijska istraživanja. 21 (2015) , 1; 79-101 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

3. Vukić Stjelja, Tijana; Rojnić, Martina.
Teorija sustava i integrirana strategija komuniciranja u kontekstu globalnih trendova – primjer bloga studija kultura i turizam. // Medijski dijalozi. 3 (2010) , 6; 163-194 (izvorni znantveni rad, znanstveni).

4. Vukić Stjelja, Tijana.
Izazovi demokratične komunikacije u novinarskim redakcijama. // MEDIANALI. 3 (2009) , 6; 152-182 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

5. Vukić, Tijana.
Istra – regija kulture i turizma na primjeru telop vijesti županijske televizije. // Medijski dijalozi. 2 (2009) , 4; 83-98 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Vukić, Tijana; Maras Benassi, Hermina.
Atributi obmane u naslovima članaka o turizmu na istarskim portalima. // Medijski dijalozi. XII (2019) , 34; 223-247 (članak, ostalo).

2. Vukić, Tijana.
S Murakamijevim likovima mogla bih na kavu. // Re: časopis za umjetnost i kulturu. 8 (2005) , 5; 37-38 (prikaz, stručni).

3. Vukić, Tijana.
Signifikantnost erotike u poeziji Vesne Parun. // Re: časopis za umjetnost i kulturu. 8 (2005) , 5; 60-63 (esej, stručni).

4. Vukić, Tijana.
Bajke za odrasle, Antonia Susan Byatt: Džin iz slavujeva oka. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. 26 (2004) , 1; 204-205 (prikaz, stručni).

5. Vukić, Tijana.
Sedmoškojani...:Branko Turčić: Sedmoškojani ; Prvi čokavski rječnik. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. 23 (2003) , 1; 200-201 (prikaz, stručni).

6. Vukić, Tijana.
Miljenici svilene djevice. // Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja. 98 (2003) , 5; 39-39 (prikaz, stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Vukić, Tijana.
Intercultural Communication Competencies: A Case Study of the Professorial International Mobility Experience // ERACON 2016/17 ; Dual Year Proceedings ; ERASMUS Congres and Exhibition / Makrides, Gregory and Kalaitzis, Y. (ur.).
Cipar : European Association of ERASMUS Coordinators (EAEC), 2017. 114-124 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Vukić, Tijana; Zelenik, Marijana; Welzer, Tatjana.
Developing Intercultural Communication Competencies Using Various Learning Methods at a Media Communications Study Programme // Proceedings 2018 ; Cross-Cultural Business Conference 2018 / Uberwimmer, M. ; Fureder R. ; Gaisch M. ; Costa Salas ; Y.J. (ur.).
Steyr : University of Applied Sciences Upper Austria, School of Management, Steyr Campus, 2018. 225-247 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Vukić, Tijana.
Moda na TV-u // Zbornik radova sa 17th Annual International Communication Course and Conference, Communication and Education / Plenković, Marion, Neff, Bonita Dostal, Škara, Danica i dr. (ur.).
Zagreb/Beograd : International Labour Organization, 2005. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Vukić, Tijana; Maras Benassi, Hermina.
The media contribution to the County of Istria multiculturality in the regional daily newspaper “Glas Istre” // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Vukić, Tijana.
Sustainable Journalism Education - the Only Possible Way to the Future // / Prskalo, I. ; Braičić, Z. ; Badrić, M. (ur.).
Petrinja, 2018. : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018. 65-65 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Vukić, Tijana.
Društveno-humanističke odlike novinarskih sposobnosti u hrvatskom akademskom obrazovanju novinara // -.
2017. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Welzer, Tatjana; Escudeiro, Nuni; Milovan Ana i Vukić, Tijana.
Across Cultures - Experiences from International Classes, Mobility, Projects and Entrepreneurship // ERASMUS Congress & Exhibition Programme Abstract Booklet / Makrides, Gregory (ur.).
Maribor, Slovenija : European Association of Erasmus Coordinators, 2017. 22-22 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Vukić, Tijana.
Konceptualizacija novinarske kreativnosti // International Interdisciplinary Symposium Philosophy of Media ; Creativity and Media / Vuksanović, Divna ; Alić, Sead, Mauer-Lausegger Herta i dr. (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, Sveučilište Sjever, Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, 2015. 65-65 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Vukić, Tijana.
Edukativna isplativost kolegija Jezik u medijima // Međunarodni znanstveni skup Mediji i turizam ; Knjiga sažetaka / Zgrabljić Rotar Nada, Krpan Tomislav (ur.).
Zadar : Odjel za informatologiju i komunikologiju Sveučilišta u Zadru, 2009. 58-114 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Vukić, Tijana.
Komparativna analiza tiskanog i elektroničkog časopisa za književnost // Informatologija Sep.Spec. / Plenković, Mario (ur.).
Zagreb, 2006. 32-33 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Vukić, Tijana.
Novinarske vještine u hrvatskim visokoškolskim programima za obrazovanje novinara / doktorska disertacija.
Zadar : Filozofski fakultet, 13.05. 2014., 378 str. Voditelj: doc.dr.sc. Jelena Jurišić.
 
  Diplomski radovi
 

1. Vukić, Tijana.
Jezični izraz u erotskoj lirici Vesne Parun / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 15.04. 2002., 72 str. Voditelj: Pranjić, Krunoslav.
 

Izabrane publikacije

Publikacija koja u najvećoj mjeri označava moj znanstveni interes je znanstvena monografija Od novinara do novinarstva: Studija novinarskih vještina, objavljena 2017. godine u izdanju izdavačke kuće Golden marketing - Tehnička knjiga. Riječ je o studiji koja je nastala na temelju višegodišnjeg istraživanja, dijelom i za potrebe izrade doktorske disertacije. 

Knjiga donosi kronološki pregled novinarskog obrazovanja u svijetu i metodologije istraživanja novinarskog obrazovanja iz perspektive novinarskih vještina, najcjelovitiji i najsustavniji prikaz novinarskog obrazovanja u Hrvatskoj do sada, prvu normativnu klasifikaciju obrazovanja novinara u RH, prijedlog Modela novinarske ličnosti kao temelja za održivo novinarsko obrazovanje, definicije temeljnih pojmova novinarskog obrazovanja uopće te analizu novinarskih vještina u sadržaju studijskih programa koji obrazuju novinare u Hrvatskoj. 

 

 

Profesionalni interesi i članstva

Moj ključni znanstveni interes je novinarsko obrazovanje. Osim toga, intrigiraju me i istražujem teme iz domene interkulturalne komunikacije, medijskog obrazovanja, posebno djece i mladih te odnosa s medijima.

Od 2017. godine, aktivna sam članica stručne organizacije European Communication, Research and Education Association (ECREA). Najviše sudjelujem u radu sljedećih:

sekcija: 

  • Journalism Studies;
  • International and Intercultural Communication; 
  • Communication and Democracy te 
  • Communication History.

radnih skupina:

  • TWG Journalism and Communication Education i
  • TWG Children, Youth and Media.

mreža:

  • Central and East-European Network te
  • Women's Network

Redovna sam članica Društva hrvatskih književnika. 

Izabrani projekti

Od 2019.do 2022. sam voditeljica projektnog tima na međunarodnom kompetitivnom projektu EU za izradu standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i unapređenja preddiplomskog studijskog programa Kultura i turizam u RH u partnerstvu sa Sveučilištem u Zadru u okviru "Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020; UP.03.1.1.03 - Provedba-HKO-a-na-razini-visokog-obrazovanja-1; UP.03.1.1.03.0070 Razvoj i unapređenje studijskih programa sukladno HKO na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli". Riječ je o projektu Europskog socijalnog fonda, a provodi ga Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH.

Do 2017. sam sudjelovala u dvama međunarodnim znanstvenim projektima Ministarstva za izobreževanje, znanost in šport Republike Slovenije i Europske Unije, a u suradnji s Inštitutom za medijske komunikacije Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Sveučilišta u Mariboru, Slovenija. Prvo u razdoblju 2013.-2015. godine u okviru projekta Internacionalizacija – steber razvoja Univerze v Mariboru, a potom i tijekom tri mjeseca (ožujak-lipanj) 2017. u okviru projekta Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru.

 

Povijest zaposlenja

Posljednjih jedanaest godina zaposlena sam na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli i to na suradničkim zvanjima i radnim mjestima (asistentice i poslijedoktorandice) te u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docentice komunikologije (područja društvene znanosti, polja informacijske i komunikacije znanosti). 

U znanstveno-nastavnu karijera ušla sam iz novinarske struke. Deset godina sam radila kao novinarka i urednica u nacionalnim, regionalnim i gradskim medijima (Glas Istre, HR Radio Pula, Radio Maestral, HTV Studio Pula, RTL, TV Istra i dr.).

Nakon što sam diplomirala, bila sam zaposlena i kao nastavnica hrvatskog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama u Puli i Istri. 

Osim navedenih formalnih oblika zaposlenja, honorarno sam angažirana i u neformalnom obrazovnom sektoru (radionice, predavanja i dr.).