O djelatniku

doc. dr. sc. Tijana Vukić

Zvanje: docent

Funkcija: predsjednica Odbora za komunikacije FITIKS-a

Lokacija:
Kabinet 10, Preradovićeva 1/1
Konzultacije:

U zimskom semestru ak. g. 2019./20. utorkom od 11.00 do 12.00. 

Izvanredni studenti prema prethodnom dogovoru putem e-maila.

ERASMUS studenti četvrtkom u 12.00

Svakodnevno e-mailom.

Telefon:
+385 52 377 040
Telefon kućni:
240

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođena sam u Puli 1976. godine, gdje sam završila osnovnu školu i gimnaziju. Tijekom tog sam se razdoblja bavila plesom i plesnom edukacijom. 

Diplomirala sam kroatistiku na Filozofskom fakultetu te studirala paralelni studij Novinarstvo na Fakultetu za političke znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala sam u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Kultura i turizam, smjer Novinarstvo i odnosi s javnošću Sveučilišta u Zadru. 

Osim u visokome školstvu, radila sam kao novinarka i urednica za što sam se redovito stručno obrazovala. 

U slobodno se vrijeme bavim književnošću i konferansijerstvom. Volontiram kad god mi se ukaže prilika. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Televizijske kompetencije pulskih studenata

Vukić, Tijana ; Nefat, Kristina ; Peranić, Zvonimir
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Ekonomska istraživanja

Developing Intercultural Communication Competencies Using Various Learning Methods at a Media Communications Study Programme

Vukić, Tijana ; Zelenik, Marijana ; Welzer, Tatjana
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Journal of International Business Research and Marketing

Sustainable Journalism Education - The Only Possible Way towards the Future

Vukić, Tijana
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje

Neojournalists are Human Beings - Definition of the Journalism Education Fundamental Concepts in the Holistic Education Context

Vukić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
“Trial and Error III” – Business as usual? On the Relationship between Industry and Education for Media Professionals in Times of Change

Lažne vijesti i novinarsko obrazovanje

Vukić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Vjerodostojnost medija: Medijska agenda 2020-2030

Pula Students' Television Competencies

Vukić, Tijana ; Nefat, Kristina ; Peranić, Zvonimir
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
18. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP DANI MATE DEMARINA „Novi izazovi u odgoju i obrazovanju“/18th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATE DEMARIN DAYS „New Challenges in Education“

Holističko obrazovanje novinara kao lijek za suvremenu medijsku problematiku

Vukić, Tijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
The Bridges of Media Education 2019 ; 11th International Conference

Obrazovne i kadrovske karakteristike medijskih djelatnika na formatiranim radijima za mlade u Hrvatskoj

Šulentić, Anita ; Vukić, Tijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih sveučilišnih doktorskih studija u području medija i komunikacije

Atributi obmane u naslovima članaka o turizmu na istarskim portalima

Vukić, Tijana ; Maras Benassi, Hermina
Drugi radovi u časopisima, 2019.
Medijski dijalozi

Važnost cjeloživotnog obrazovanja novinara u digitalnom dobu

Vukić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Ljetna škola informacijske tehnologije i mediji 2018

Glavni lik priče zvane Novinarstvo je - Novinar

Vukić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Weekendmedia Festival 2018

Socio-humanistic Qualities of Journalistic Abilities in the Croatian Academic Journalism Education

Vukić, Tijana
Poglavlja u knjigama, 2018.

Sustainable Journalism Education - the Only Possible Way to the Future

Vukić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
Međunarodni znanstveno-stručni simpozij 17. Dani Mate Demarina ; International Scientific and Professional Conference 17th Mate Demarin Days

The media contribution to the County of Istria multiculturality in the regional daily newspaper “Glas Istre”

Vukić, Tijana ; Maras Benassi, Hermina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
ECREA Conference: 7th European Communication Conference (ECC) ; Centres and Peripheries: Communication, Research, Translation

Developing Intercultural Communication Competencies Using Various Learning Methods at a Media Communications Study Programme

Vukić, Tijana ; Zelenik, Marijana ; Welzer, Tatjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Cross-Cultural Business Conference 2018

Od novinara do novinarstva - Studija novinarskih vještina

Vukić, Tijana
Autorske knjige, 2017.

Across Cultures - Experiences from International Classes, Mobility, Projects and Entrepreneurship

Welzer, Tatjana ; Escudeiro, Nuni ; Milovan Ana i Vukić, Tijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
ERACON 2017

Društveno-humanističke odlike novinarskih sposobnosti u hrvatskom akademskom obrazovanju novinara

Vukić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Međunarodni znanstveni skup 16. Dani Mate Demarina „Društveno-humanističke odrednice obrazovanja“/International scientific conference 16th Mate Demarin Days „The socio- humanistic education guidelines“

Intercultural Communication Competencies: A Case Study of the Professorial International Mobility Experience

Vukić, Tijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
ERACON 2017 ; Erasmus Congress and Exhibition

Novinarska kvalifikacija u Hrvatskoj

Vukić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
HKO kvalifikacije - za tržište, društvo ili pojedinca?

Akcijsko istraživanje utjecaja medija na socijalne vještine djece predškolskog uzrasta

Bileta, Andrea ; Zuliani, Đeni ; Vukić, Tijana
Poglavlja u knjigama, 2016.

Konceptualizacija novinarske kreativnosti

Vukić, Tijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
International Interdisciplinary Symposium Philosophy of Media ; Creativity and Media

Stjecanje predškolskih medijskih kompetencija iz komunikološke perspektive

Vukić, Tijana
Drugi radovi u časopisima, 2015.
Medijski dijalozi

Televizijski program kao nastavno sredstvo u stjecanju osnovnoškolskih medijskih kompetencija

Vukić, Tijana ; Youens, Iva
Drugi radovi u časopisima, 2015.
Medijska istraživanja

Novinarske vještine u hrvatskim visokoškolskim programima za obrazovanje novinara

Vukić, Tijana
Doktorske disertacije, 2014.

Teorija sustava i integrirana strategija komuniciranja u kontekstu globalnih trendova – primjer bloga studija kultura i turizam

Vukić Stjelja, Tijana ; Rojnić, Martina
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Medijski dijalozi

Edukativna isplativost kolegija Jezik u medijima

Vukić, Tijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2009.
Međunarodni znanstveni skup Mediji i turizam/International Scientific Conference Media and Tourism

Istra – regija kulture i turizma na primjeru telop vijesti županijske televizije

Vukić, Tijana
Drugi radovi u časopisima, 2009.
Medijski dijalozi

Izazovi demokratične komunikacije u novinarskim redakcijama

Vukić Stjelja, Tijana
Drugi radovi u časopisima, 2009.
MEDIANALI

Communication Model and Multi-mode Ex-in Act Method

Vukić, Tijana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
Philosophy, Science and Spirituality

Komparativna analiza tiskanog i elektroničkog časopisa za književnost

Vukić, Tijana
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
XIII. međunarodni znanstveni skup Društvo i tehnologija - Elektronički mediji u tranziciji

Signifikantnost erotike u poeziji Vesne Parun

Vukić, Tijana
Drugi radovi u časopisima, 2005.
Re: časopis za umjetnost i kulturu

S Murakamijevim likovima mogla bih na kavu

Vukić, Tijana
Drugi radovi u časopisima, 2005.
Re: časopis za umjetnost i kulturu

Moda na TV-u

Vukić, Tijana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
17th Annual International Communication Course and Conference, Communication and Education

Bajke za odrasle, Antonia Susan Byatt: Džin iz slavujeva oka

Vukić, Tijana
Drugi radovi u časopisima, 2004.
Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme

Miljenici svilene djevice

Vukić, Tijana
Drugi radovi u časopisima, 2003.
Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja

Sedmoškojani...:Branko Turčić: Sedmoškojani ; Prvi čokavski rječnik

Vukić, Tijana
Drugi radovi u časopisima, 2003.
Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme

Jezični izraz u erotskoj lirici Vesne Parun

Vukić, Tijana
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2002.

Izabrane publikacije

Publikacija koja u najvećoj mjeri označava moj znanstveni interes je znanstvena monografija Od novinara do novinarstva: Studija novinarskih vještina, objavljena 2017. godine u izdanju izdavačke kuće Golden marketing - Tehnička knjiga. Riječ je o studiji koja je nastala na temelju višegodišnjeg istraživanja, dijelom i za potrebe izrade doktorske disertacije. 

Knjiga donosi kronološki pregled novinarskog obrazovanja u svijetu i metodologije istraživanja novinarskog obrazovanja iz perspektive novinarskih vještina, najcjelovitiji i najsustavniji prikaz novinarskog obrazovanja u Hrvatskoj do sada, prvu normativnu klasifikaciju obrazovanja novinara u RH, prijedlog Modela novinarske ličnosti kao temelja za održivo novinarsko obrazovanje, definicije temeljnih pojmova novinarskog obrazovanja uopće te analizu novinarskih vještina u sadržaju studijskih programa koji obrazuju novinare u Hrvatskoj. 

 

 

Profesionalni interesi i članstva

Moj ključni znanstveni interes je novinarsko obrazovanje. Osim toga, intrigiraju me i istražujem teme iz domene interkulturalne komunikacije, medijskog obrazovanja, posebno djece i mladih te odnosa s medijima.

Od 2017. godine, aktivna sam članica stručne organizacije European Communication, Research and Education Association (ECREA). Najviše sudjelujem u radu sljedećih:

sekcija: 

  • Journalism Studies;
  • International and Intercultural Communication; 
  • Communication and Democracy te 
  • Communication History.

radnih skupina:

  • TWG Journalism and Communication Education i
  • TWG Children, Youth and Media.

mreža:

  • Central and East-European Network te
  • Women's Network

Redovna sam članica Društva hrvatskih književnika i Istarskog ogranka DHK. 

Izabrani projekti

U ak. g. 2019./20. voditeljica sam institucionalnog znanstvenog projekta Radio za mlade u Hrvatskoj sa suradnicom Anitom Frtalić, studenticom doktorskog studija Mediji i komunikacija Sveučilišta Sjever. U okviru projekta istražujemo komercijalne formatirane FM radijske postaje za mlade koje u Hrvatskoj datiraju od 2014. godine, a do sada nisu bile predmet znanstvenih istraživanja. Osim toga, naš je interes i istražiti okolnosti i način rada na radio-emisiji Malo kulture, malo turizma studenata studijskog programa Kultura i turizam, a u suradnji s lokalnim Radio Maestralom (95,4 FM).

Od 2019.do 2022. sam voditeljica Radne skupine kultura i turizam na stručnom međunarodnom kompetitivnom projektu EU za izradu standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i unapređenja preddiplomskog studijskog programa Kultura i turizam u RH u partnerstvu sa Sveučilištem u Zadru u okviru "Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020; UP.03.1.1.03 - Provedba-HKO-a-na-razini-visokog-obrazovanja-1; UP.03.1.1.03.0070 Razvoj i unapređenje studijskih programa sukladno HKO na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Riječ je o projektu Europskog socijalnog fonda, a provodi ga Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH.

Do 2017. sam sudjelovala u dvama međunarodnim znanstvenim projektima Ministarstva za izobreževanje, znanost in šport Republike Slovenije i Europske Unije, a u suradnji s Inštitutom za medijske komunikacije Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Sveučilišta u Mariboru, Slovenija. Prvo u razdoblju 2013.-2015. godine u okviru projekta Internacionalizacija – steber razvoja Univerze v Mariboru, a potom i tijekom tri mjeseca (ožujak-lipanj) 2017. u okviru projekta Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru.

 

Povijest zaposlenja

Od 2008. sam zaposlena na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli i to na suradničkim zvanjima i radnim mjestima (asistentice i poslijedoktorandice) te u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docentice komunikologije (područja društvene znanosti, polja informacijske i komunikacije znanosti). 

U znanstveno-nastavnu karijera ušla sam iz novinarske struke. Deset godina sam radila kao novinarka i urednica u nacionalnim, regionalnim i gradskim medijima (Glas Istre, HR Radio Pula, Radio Maestral, HTV Studio Pula, RTL, TV Istra i dr.).

Nakon što sam diplomirala, bila sam zaposlena i kao nastavnica hrvatskog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama u Puli i Istri. 

Osim navedenih formalnih oblika zaposlenja, honorarno sam angažirana i u neformalnom obrazovnom sektoru (radionice, predavanja i dr.).

Posebno bih istaknula vanjsku suradnju u osmišljavanju kolegija i izvedbi nastave na Sveučilišnom doktorskom studiju Mediji i komunikacija Sveučilišta Sjever u Koprivnici.