Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje Natječaj:

1.    Za izbor zaposlenika/zaposlenice na položaj III vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica - tehnički suradnik u Uredu za izdavačku djelatnost na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu na Sveučilišnoj knjižnici – jedan izvršitelj;

Uvjeti: 

SSS elektrotehničkog, prirodoslovno-matematičkog, informacijskog ili društvenog  smjera, 6 mjeseci radnog staža u struci na stručnim poslovima u području informacijskih tehnologija, poznavanje engleskog jezika.

Uz prijave na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  • životopis;
  • presliku odgovarajuće svjedodžbe/diplome;
  • domovnicu (presliku);
  • dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto i sl.).

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Sa pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja obaviti će se usmeni razgovor.
Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave sa prilozima podnose se osobno ili poštom  na adresu : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, s naznakom „za natječaj uz navođenje radnog mjesta za koje se prijavljuje“.
O rezultatima natječaj kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti