NATJEČAJI:

UNWTO Affiliate Member


Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje Natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta za rad na međunarodnom projektu  „Izolacija biološki aktivnih proteina iz ljudske plazme metodom kromatografije na monolitima“, BIA Separations d.o.o. , Ajedovščina, Slovenija na Odjelu za prirodne i zdravstvene studije pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli

Opis radnog mjesta:

 

Asistent/ica bit će zadužen/a za: Oprimiranje procesa proizvodnje i uvođenje pratećih analitičkih metoda i ostali poslovi po nalogu voditelja projekta.

 

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz prirodnih znanosti, područje farmacije ili biotehnologije, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu (Microsoft Office), iskustvo u izoliranju biološki aktivnih makromolekula iz kompleksnih materijala kao što su supernatant kulture stanica i biološke tekućine (plazma, urin ili likvor), poznavanje odgovarajućih analitičkih tehnika (kromatografija, elektroforeza i masena spektrometrjia).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju u izvorniku ili preslici: 

  1. Motivacijsko pismo na hrvatskom i engleskom jeziku
  2. Životopis na hrvatskom i engleskom jeziku
  3. Presliku domovnice
  4. Presliku diplome sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička i nastavna zvanja); 
  5. Prijepis ocjena sa sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička zvanja);

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja neće se uzeti u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

S pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja obaviti će se usmeni intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Prijave s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja (u izvorniku ili preslici), potrebno je dostaviti na adresu: 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Služba za pravne i kadrovske poslove, Zagrebačka 30, 52100 Pula s  naznakom "za natječaj".

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti